Jälleenmyynin yleiset ehdot

Yleistä

Ellei ole toisin nimenomaisesti sovittu, näitä yleisiä ehtoja (”Yleiset ehdot”) sovelletaan kaikkiin Cutrin Oy:n (”Cutrin”) Suomessa tapahtuviin toimituksiin, joissa jälleenmyyjä (”Jälleenmyyjä”) ostaa sekä edelleen myy ja markkinoi Cutrin -tuotteita kuluttajille omaan lukuunsa. Tehdessään tilauksen Jälleenmyyjä hyväksyy nämä Yleiset ehdot.

Tuotteiden tilaaminen

Jälleenmyyjä tilaa Cutrin-tuotteita Cutrinin tuotevalikoimasta tarpeensa mukaan. Cutrin voi harkintansa mukaan täydentää tai supistaa Cutrin-tuotteiden valikoimaa. Cutrinilla on oikeus kieltäytyä Tilauksesta. Cutrin ei takaa Cutrin-tuotteiden saatavuutta Jälleenmyyjän tilauksen mukaisesti.

Jälleenmyyjän Cutrin-tuotteita koskeva tilaus (”Tilaus”) tulee Jälleenmyyjää sitovaksi kun Jälleenmyyjän tilaus vastaanotetaan Cutrinin tilaushallintajärjestelmään.

Sopimus Tilauksen toimittamisesta Jälleenmyyjän ja Cutrinin välillä syntyy, kun Tilaus on hyväksytty Cutrinin tilausjärjestelmässä.

Toimitusehdot

Cutrin pyrkii toimittamaan Tilauksen seitsemän (7) päivän kuluessa Tilauksen vastaanottamisesta.

Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta esittää vaateita Cutrinia kohtaan toimituksen viivästymisen johdosta.

Tilaus toimitetaan Jälleenmyyjän Tilauksen yhteydessä ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Jälleenmyyjä vastaa toimitusosoitteen oikeellisuudesta.

Tilattuja tuotteita koskeva vaaranvastuu siirtyy Jälleenmyyjälle Jälleenmyyjän vastaanotettua Tilauksen.

Jälleenmyyjän on ilmoitettava toimitetussa Tilauksessa olevista virheistä tai puutteista Cutrinille ilman aiheetonta viivästystä, mutta viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa Tilauksen vastaanottamisesta. Cutrin pyrkii ensisijaisesti korjaamaan Tilauksen toimittamalla Jälleenmyyjälle puuttuvat tuotteet tai vaihtamalla virheelliset tuotteet normaalin tilausajan puitteissa. Mikäli Tilauksen korjaaminen ei ole mahdollista Cutrinin varastotilanteesta tai muusta syystä johtuen, Cutrin vähentää tarvittaessa Jälleenmyyjän Tilausta koskevasta laskusta puuttuvien tai virheellisesti toimitettujen tuotteiden osuuden. Jälleenmyyjällä on velvollisuus palauttaa Tilaukseen kuulumattomat tai virheelliset tuotteet Cutrinille.

Hinnat ja maksuehdot

Cutrin-tuotteiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan Cutrinin hinnaston mukaisesti. Cutrinilla on oikeus muuttaa Cutrin-tuotteiden hintoja harkintansa mukaan.

Voimassa olevan hinnaston mukainen pientoimitusmaksu lisätään Jälleenmyyjän tilaukseen, mikäli tilauksen loppusumma jää hinnaston mukaisen pientoimitusrajan alapuolelle.

Asiakas maksaa Tilauksen 30 päivän kuluessa Cutrinin antaman laskun päivämäärästä, mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu sopimusta tehtäessä. Viivästyneelle suoritukselle voidaan periä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Lisäksi jälleenmyyjältä voidaan periä kohtuulliset perintäkulut.

Laskua koskevat huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Tuotteiden myynti

Jälleenmyyjä varmistuu siitä, että Cutrin-tuotteita myydään ainoastaan hiuskosmetiikan ja kampaamoalan ammattituotteille tarkoitettuja myyntikanavia tai myymäläosastoja käyttäen.

Jälleenmyyjä varmistuu siitä, että Cutrin-tuotteiden esillepanon ja myynnin yhteydessä on saatavilla henkilökuntaa, jolla on asiantuntemusta hiuskosmetiikkatuotteista.

Cutrin tunnukset

Kaikki Cutrin-tuotteisiin liittyvät tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Cutrinille. Cutrin myöntää Jälleenmyyjälle oikeuden käyttää Cutrin-tuotteisiin liittyviä tavaramerkkejä ja muita rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tunnuksia (”Tunnukset”) Cutrinin ohjeiden mukaisesti tuotteiden myynnin ja markkinoinnin yhteydessä. Jälleenmyyjällä on oikeus käyttää Tunnuksia yksinomaan Cutrin-tuotteiden myyntiä ja markkinointia varten.

Vastuunrajoitus

Cutrin ei vastaa Jälleenmyyjälle Cutrin-tuotteisiin tai näihin  Ylesiiin ehtoihin tai niiden rikkomiseen liittyen mistään välillisestä vahingosta, ellei tällaista vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

Salassapitovelvollisuus

Jälleenmyyjä sitoutuu pitämään salassa kaupalliset ehdot sekä muun luottamuksellisen tiedon, jota se on Cutrinilta saanut. Tällaista Luottamuksellista Tietoa ovat esimerkiksi taloudelliset tiedot, asiakaslistat, myynti- ja markkinointisuunnitelmat ja muut liikesalaisuuksiksi tai muutoin luottamukselliseksi katsottavat tiedot. Jälleenmyyjä voi käyttää tietoja vain näiden näiden Yleisten ehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen.

Salassapitovelvollisuus jatkuu myös jälleenmyynnin päätyttyä niin kauan kuin tietojen salassa pitämisellä on tai voi olla merkitystä Cutrinille.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske tietoja, jotka ovat tulleet julkiseksi (muun kuin salassapitovelvoitteen loukkaamisen johdosta) tai jotka Jälleenmyyjä on velvollinen antamaan viranomaismääräyksen tai pakottavan lainsäädännön nojalla.

Yleisten ehtojen voimassaolo

Yleiset ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

 

 

All rights reserved © CUTRIN 2017 | Tietosuojaseloste